mp3 indir چگونگی تولید عسل – عسل فرید

چگونگی تولید عسل

چگونگی تولید عسل :

معمولا در بافت های گیاهی تجمع قند وجود دارد. در برخی شرایط مناسب، آب از طریق ریشه بالا آمده و به سوی قسمت های انتهایی میرود و در مسیر خود این قند را حل مینماید.

سپس غدد گیاه موجود در گلها شروع به فعالیت کرده و شیره (شهد) را ترشح میکنند. در این هنگام زنبورعسل مجذوب این شهد شده و با خرطوم خود آنرا مکیده و در عسلدان (محل ذخیره عسل که عبارت است از کیسه ای که قبل از معده زنبورعسل قرار دارد و توسط دریچه ای به معده وصل میشود)، قرار میگیرد. شهد جمع آوری شده معمولا از ۸۰ درصد آب و ۲۰ درصد قند تشکیل شده است.

شهد به علت دارا بودن مقادیر زیادی آب ، در صورت غلیظ نشدن به سرعت تخمیر میشود بنابراین پس از ورود زنبور آورنده شهد به داخل کندو وتحویل آن به زنبورهای مستقر در کندو،عملیات فیزیکی جهت غلیظ کردن آن مانند باز و بسته کردن آرواره و خرطوم و جلو عقب راندن شهد آب اضافی آنرا تبخیر میکنند.همزمان با تبخیر آب، زنبورها آنزیم های بسیار مفید،مانند آنزیم انورتازجهت شکسته شدن قند های مرکب ساکارز به قند های ساده مثل فروکتوز و گلوکز اضافه مینمایند و آنزیم اینهبین نیز یکی از این آنزیم ها است که خاصیت باکتری کشی دارد. پس از این عملیات ، شهد فوق در سلول های شان ذخیره شده و روی آنرا با درپوش نازک مومی میپوشانند.

 

 

زنبورداران با برداشتن شان های عسل از کندو و درپوش برداری، آنهارا در دستگاهی به نام اکستراکتور که اساس آن با نیروی گریز از مرکز میباشد،برای خارج نمودن عسل از شان (موم) قرار میدهند.

عسل ها را میتوان به روش های مختلفی نامگذاری نمود:

  • بر اساس منطقه اسکان کلنی ها : مانند عسل کردستان، آذربایجان، جنگل های شمال کشور، دماوند و …
  • بر اساس زمان تولید عسل : بهاره مانند مرکبات ، اقاقیا و … تابستانه که گاهی به آن عسل پاییزه نیز میگویند مانند آویشن، گون و…
  • بر اساس پوشش گیاهی منطقه : به علت فراوانی یک گیاه نسبت به گیاهان دیگر میتوان عسل تولیدی را به نام آن گیاه نامگذاری کرد مانند عسل آویشن، مرکبات، پنبه و …